تصاویر گواهینامه ها

taj
instagramtelegram
(0)
(0)
تصاویر گواهینامه ها
هنر راه بی پایان و صدای رساست.بشر برای کاهش رنج و دردش ،احساساتش را با ایجاد خطوط نقاشی ترسیم می‌نمود.نقاشی ،این هنر هفتم،کمک شایانی ب بشر کرده است.از دنیای مادی جدایت ساخته و تورا به اعماق خودشناسی رهنمون میسازد.هرآنچه در ضمیر ناخوداگاهت هست به ناگه بر صفحه بومت خواهی دید.صبرو تمرکز را یاد خواهی گرفت و با خلق اثرهایت به حس مفید بودن و عزت نفس میرسی. انچه در هنر مهم است.ب نقل از گیورک لوکاچ : « آنچه در هنر مهم و دارای ارزش است نگرش به جهان،ایدئولوژی یا جهان نگری نهفته در اثر هنری است، و تلاش هنرمند در بازسازی این جهان بینی.

 

مجوز اموزشگاه مستانهمجوز اموزشگاه مستانهمجوز اموزشگاه مستانهمجوز اموزشگاه مستانه

 

مجوز اموزشگاه مستانهمجوز اموزشگاه مستانهمجوز اموزشگاه مستانه

 

 مجوز اموزشگاه مستانه
 مجوز اموزشگاه مستانه
 مجوز اموزشگاه مستانه
 مجوز اموزشگاه مستانه
 مجوز اموزشگاه مستانه
 مجوز اموزشگاه مستانه
 مجوز اموزشگاه مستانه
menusearch
drawingschool.ir